ทำเนียบบุคลากร

นายปกรณ ชิณสิทธิ์

ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

นางสาวพิกุล ไชยแสน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

นางสาวจรรยา สีแก้ว

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสาวชลธิชา การถาง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นายกุศล ภูนบทอง

เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์