บุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน

นายปกรณ ชิณสิทธิ์

ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

นางสาวพิกุล ไชยแสน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

นางสาวจรรยา สีแก้ว

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสาวชลธิชา การถาง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นายศุภกร พันธุ์เสนา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ