บุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26


นายภิรมย์  ภูชมศรี
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
0813204400นางสาวจรรยา  สีแก้ว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
0854550777นายกุศล  ภูนบทอง
เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
0850087566นางสาวพิกุล  ไชยแสน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
0862195519นายปกรณ์  ชิณสิทธิ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
0866120155นายวิทยา  ศรีพันชาติ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
0892886454นางสาวสุกัลยา  ปาสาบุตร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
0895240790