ประกาศโรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร เรื่อง การประกวดราคาจ้าง
 ประกาศโรงเรียนนาภูพิทยาคม การประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงอาหาร
 เอกสารการปฏิบัติการนโยบายและแผน พ.ศ.2559
 conference เรื่องการจัดทำขอตั้งงบประมาณ ปี2560
 การแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับ ติดตาม และประเมิน กลยุทธ์ที่ 5ฯ
 จัดสรรงบประมาณปี 2557 เพื่อเป็นค่าจ้างพนักงานราชการ ครั้งที่ 2
 จัดสรรค่าเบี้ยเลี้ยง พาหนะ สำหรับนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 63
 จัดสรรงบประมาณจ้างครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
 แจ้งจัดสรรงบเงินอุดหนุนรายหัว ภาคเรียนที่ 1/2557 (70%)
 จัดสรรงบปี57 โครงการคืนครูให้นักเรียน ครั้งที่ 2 หนังสือราชการ / คำสั่ง เอกสารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

 ข่าวการศึกษา